Rozprawka typu for and against

Posted on

Na egzaminie maturalnym mogą pojawić się dwa rodzaje rozprawki: for and against oraz opinion essay. Dziś przedstawię wam zasady, strukturę i wyrażenia przydatne przy pisaniu rozprawki typu for and against

Ale na początek – czym one właściwie się różnią?

For and against essay – celem tego typu rozprawki jest przedstawienie jakiegoś zagadnienia w kontekście argumentów za i przeciw jakiemuś zjawisku. Pisząc ten typ rozprawki, należy przeprowadzić wywód zarówno za i przeciw danemu zjawisku i nie należy faworyzować żadnej ze stron. Opinion essay – celem tego typu rozprawki jest subiektywne przedstawienie jakiegoś zagadnienia. Pisząc ten typ rozprawki, twoim zadaniem jest zaprezentowanie swojego stanowiska na określony temat. Ważne jest, abyś jasno przedstawił własną opinię i odpowiednio ją uzasadnił.

Jak już wspomniałam, dziś zabieramy się za opinion essay. Cały opis procesu pisania tego typu rozprawki będę opierać na temacie: Kara śmierci – za i przeciw

Krok 1 Wypisz sobie argumenty

Przede wszystkim, musisz się zastanowić co mówią zarówno zwolennicy jak i przeciwnicy danego rozwiązania. Nawet jeśli prezentujesz zdecydowany pogląd popierający którąś z opcji, nie możesz tu tego pokazać! Pamiętaj, że egzamin dojrzałości polega na tym, aby móc spojrzeć na problem z różnych perspektyw. Dlatego też nie ograniczaj się, i wypisz w brudnopisie wszystko co można tu przytoczyć.

Spójrz na przykład poniżej

Argumenty za Argumenty przeciw
1. Jest to ekonomiczne
2. Odstrasza potencjalnych przestępców
3. Człowiek w więzieniu ma zapewnione wyżywienie, nie musi nic robić ani pracować, więc po pewnym czasie przestaje być to kara
1. Nieetyczne
2. Nie mamy prawa decydować o ludzkim życiu
3. A co jeśli karę śmierci dostanie niewinna osoba?

 

2. Wstęp

We wstępie, musisz wprowadzić temat oraz co będziesz ‚dyskutować’. Jest to element, który sprawia najwięcej problemu przy pisaniu prac, dlatego zawsze polecam swoim uczniom wykorzystanie kilku sprawdzonych sposobów:

 1. zdefiniowania problemu, np: Capital punishment is a process, whereby a person is put to death by the state as punishment for a crime.
 2. zacytowanie myśli lub powiedzenia, np. Someone once said that more people would be alive today if there were a death penalty. This statement seems to be true especially nowadays, due to the number of crimes commited.
 3. postawienie pytania retorycznego, np. Can you imagine the world, where everyone would be afraid of commiting a crime due to the punishment of death penalty?
 4. sformułowanie ogólnego osądu, powszechnie znanego, np. Nowadays, many people claim that the capital punishment should be forbidden.

Oczywiście sposoby te można ze sobą łączyć, żeby stworzyć całkiem zgrabny wstęp, np:

Can you imagine the world, where everyone would be afraid of commiting a crime due to the punishment of death penalty? Capital punishment is a process, whereby a person is put to death by the state as punishment for a crime. Nowadays, many people claim that the capital punishment should be forbidden.

3. Przedstawienie problemu

Jest to ostatnie zdanie wstępu, w którym stwierdzamy że poniżej przedstawimy argumenty zarówno za jak i przeciw. W moim przypadku może to wyglądać tak:  Although capital punishment may seem to be a good solution, there are also some obvious drawbacks involved.

4. Rozwinięcie

Rozwinięcie powinno składać się z dwóch akapitów:

1) Akapit zawierający argumenty za wraz z uzasadnieniem i przykładami (2-3 argumenty)

Spójrz jak może to wyglądać. Postanowiłam zacząć od argumentu:

Keeping serious criminals in prisons for many years is not economical. 

Kolejnym krokiem, jest znalezienie dwóch lub trzech przykładów, które pozwolą nam na uzasadnienie naszej tezy. Uznałam, że kara śmierci jest bardziej ekonomiczna, ponieważ:

 1. Więźniowie siedząc przez 25 lat potrzebują wyżywienia, straży i opieki. Jeśli zostaną poddani karze śmierci – kraj i podatnicy sporo zaoszczędzą.
 2. Dlaczego rodzina osoby zamordowanej przez kryminalistę, ma pośrednio (poprzez płacenie podatków) utrzymywać go do końca życia?

2) Akapit zawierający argumenty przeciw wraz z uzasadnieniem i przykładami (2-3 argumenty)

Ważne: Pamiętaj żeby poprzeć argumenty przykładami, aby nie stracić punktów! Pamiętaj również o tym, aby liczba argumentów za i przeciw była taka sama!
Aby wprowadzać kolejne argumenty, przytaczać przykłady, przyczyny czy też skutki przyda nam się kilka kolejnych wyrażeń:

To begin/start with… Rozpoczynając…
The main advantage/disadvantage of... Główną zaletą/wadą….
It is often suggested/believed that… Sugeruje się/wierzy się, że…
One point of view in favour of… Jednym z argumentów za….
for example/for instance Na przykład…
such as taki jak…
like jak
in particular w szczególności
therefore dlatego też
for this reason z tego powodu
because ponieważ
as jako że
since jako że
on the other hand z drugiej strony
however jednakże
nevertheless niemniej jednak
although mimo że
even though mimo że
despite/in spite of (the fact that) pomimo (faktu że)

 

5. Podsumowanie

W podsumowaniu, możesz ale nie musisz zająć stanowisko na temat omawianych kwestii. W jednym zdaniu, możesz w skrócie wymienić wspomniane wszystkie argumenty, np. Taking into consideration all the economical, safety and ethical factors, I strongly believe that the capital punishment should be legal in case of serious crimes. Możesz również neutralnie napisać że istnieje wiele argumentów za jak i przeciw.

Zdanie to, możesz poprzedzić jakimś ogólnym stwierdzeniem, typu: Death penalty has always been the matter of concern, and it will probably be forever.

Przydatne będą wam zwroty takie jak:

In conclusion podsumowując
To conclude/to sum up podsumowując
All in all podsumowując
All things considered biorąc pod uwagę wspomniane kwestie
Taking all this into account/consideration biorąc pod uwagę wspomniane kwestie

 

O czym pamiętać?

 • Pamiętaj, aby zachować układ czterech akapitów – wstęp, rozwinięcie (2 akapity), zakończenie.
 • Pamiętaj o ograniczeniu – 200-250 słów.
 • Postaraj się zastąpić pospolite wyrazy i wyrażenia, tymi bardziej wyszukanymi.
 • Prześledź swoją pracę i sprawdź, czy użyłeś ciekawych struktur językowych, takich jak strona bierna, mowa zależna, inwersja, tryby warunkowe.
 • Śledź na bieżąco wydarzenia na świecie – niewykluczone że któryś z bieżących problemów społecznych, stanie się tematem rozprawki na maturze.

Przykładowe tematy for and against essay:

 • Praca nauczyciela – wady i zalety
 • Likwidacja gimnazjów – blaski i cienie
 • Emigranci w Europie – plusy i minusy.
 • Samochód jako środek transportu – wady i zalety

 

 

Polub nas:

Matura – Zadanie 2 – Video

Posted on

Poniżej, prezentuję Wam trzy wypowiedzi maturalne dotyczące Zadania 2 na różnym poziomie wraz z komentarzem egzaminującego.

Egzamin 1

Egzamin 2

Egzamin 3

Zobacz również: Jak dostać pełną liczbę punktów za opis obrazka?

Polub nas:

Sia – You’re never fully dressed without a smile

Posted on

Listen to the song and complete the text.


Wpisz to co słyszysz

Hey, America
Let's it up 1
Yeah check out ourselves
'Cause you know you're never fully dressed without a smile
Your clothes may be Chanel, Gucci
Your shoes
But baby you're never fully dressed2 without a smile
But if you for3 nothing you'll fall for it all4
We got all we need, got no more
You're never fully dressed without a smile
And if you stand for something, you can have it all5
'Cause if it's , you'll open every door
You're never fully dressed without a smile
You're never fully dressed without a smile
You're never fully dressed without a smile
Ready or not
Give all we got
Yeah, you can't 6
That baby, you're never fully dressed without a smile
Don't sink the boat 7
When you lose hope 8
I'll keep you 9
But baby, you're never fully dressed without a smile
But if you for10 nothing you'll fall for it all11
We got all we need, got no more
You're never fully dressed without a smile
And if you stand for something, you can have it all12
'Cause if it's , you'll open every door
You're never fully dressed without a smile
You're never fully dressed without a smile
You're never fully dressed without a smile
Now look at us
We pick it up 13
We it on fire 14
'Cause you know you're never fully dressed without a smile
We show it out 15
We're playing now
We're the life 16
But baby, you're never fully dressed without a smile
But if you for17 nothing you'll fall for it all18
We got all we need, got no more
You're never fully dressed without a smile
And if you stand for something, you can have it all19
'Cause if it's , you'll open every door
You're never fully dressed without a smile
You're never fully dressed without a smile
You're never fully dressed without a smile

Lista słówek:

turn sth up podkręcać coś
fully dressed w pełni ubrany
stand for godzić się z czymś, walczyć o coś, popierać coś
fall for  dać się nabrać, zostać oszukanym
you can have it all możesz mieć to wszystko
deny  zaprzeczyć
sink the boat zatopić łódkę, metafora: upadać
lose hope tracić nadzieję
keep someone alive trzymać kogoś przy życiu
pick up zarazić się czymś, podnieść, zaczynać na nowo
set it on fire podpalić (również: rozpalić)
show it out  pokazać to dookoła
live the life żyć pełnią życia
Polub nas:

Wybór wielokrotny – Poziom rozszerzony

Posted on

Źródło: www.cke.edu.pl
Matura 2016, poziom rozszerzony

Przeczytaj tekst. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst. Zakreśl literę A, B, C albo D.

CHEERLEADING

The New York Times states that cheerleading is the fastest growing girls’ sport, yet more than half of Americans do not believe it is a sport. In addition, they 7.1. _____ to distinguish between sideline cheerleaders and competitive ones. Sideline cheerleading shouldn’t be considered a sport because the main 7.2._____ of the team is to entertain the crowd and lead them in team cheers. However, competitive cheerleading demands lots of physical activity. Like gymnasts, competitors must learn to tumble. They often perform lifts and tosses. The “fliers”, held by “bases” in different positions, 7.3._____ in the air. This requires strength and cooperation with other teammates. Just as basketball and football have guidelines for competitive play, so 7.4._____ competitive cheerleading. The whole routine has to be completed in less than three minutes and fifteen  seconds and the cheerleaders are required to stay within a certain area.

adapted from
www.teenink.com

Wybierz poprawną odpowiedź.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.


Polub nas:

Commonly confused words (Part 1)

Posted on

Język angielski pełen jest zawiłości, które powodują że nie zawsze używamy poprawnych słów w odpowiednim kontekście. Stąd też naszedł mnie pomysł aby wystartować z serią: Commonly confused words, czyli słowa pomieszane! Czas na część pierwszą!

discreet
=careful not to attract attention
dyskretny

You stay here and keep a discreet eye on him.

discrete
=separate and distinct
oddzielny, odrębny

A series of discrete events have helped to keep prices high.

 disinterested
=impartial
bezinteresowny, obiektywny
(może również znaczyć niezainteresowany

)A banker is under an obligation to give disinterested advice

 uninterested
=not interested
obojętny, niezainteresowany

Her father was so uninterested in her progress that he only visited the school once.

envelop
=to cover or surround
okrywać, okrążać

Their assignment was to envelop the head of the enemy column and destroy it.

 envelope
=a paper container for a letter
koperta

My boss handed me the envelope containing the necessary papers.

practice
=the use of an idea or method;
the work or business of a doctor, dentist, etc.
praktyka, sposób postępowania

He opened his practice last year.

practise
=to do something repeatedly to gain skill; to do something regularly
wprawiać się w czymś, praktykować

You need to practise more

 desert
=a waterless, empty area; to abandon someone
pustynia

The Sahara is the largest desert in the world.

  dessert
=the sweet course of a meal
deser

What would you like for dessert?

Wybierz poprawną odpowiedź.

A lot of their work is carried out in a very __________and confidential manner.
When this is the purpose, one ____________ constantly and vigorously.
Pancakes make wonderful dinner party ___________, and are ideal for making ahead.
It is enclosed in a sealed ___________along with this letter.
In ________, most are expected to be set up as master trusts.
The fact is she is not a dispassionate or ___________ witness in this case.
The boy ran across the _________, the sand flying up from his heels.
I was totally _________in boys
The trailer suggests a film that will _________the viewer in a whirlwind of emotions.
The atoms in iron, in contrast, do not cluster into __________ molecules

Polub nas:

Matura ustna – Zadanie 3

Posted on

Trzecim z zadań na maturze ustnej jest 1 wybranie jednego z dwóch lub trzech obrazków zgodnie z poleceniem zadania i uzasadnienie wyboru oraz odrzucenia a następnie na odpowiedź na dwa pytania egzaminatora. Warto zauważyć, że jest to jedyne zadanie na maturze gdzie dostaniesz czas na przygotowanie wypowiedzi (całą minutę!;) )

Jak to wygląda: Przykładowa wypowiedź maturalna – Zadanie 3 (Video)

Po czasie na przygotowanie, twoim zadaniem będzie:

 1. Odpowiedzenie, który obrazek wybierasz i dlaczego.
 2. Odpowiedzenie dlaczego odrzucasz pozostałe obrazki
 3. Odpowiedź na pierwsze pytanie egzaminatora i uzasadnienie odpowiedzi
 4. Odpowiedź na drugie pytanie egzaminatora i uzasadnienie odpowiedz

Jeśli chodzi o obrazki same w sobie, zawsze dopisany do nich będzie kontekst w jakim masz dokonać wyboru i pamiętaj, że twoja odpowiedź ma uwzględniać ten kontekst.

Na przykład: Twoim zadaniem jest wybrać zdjęcie obrazujące plakat kampanii walki z paleniem. Wybierając obrazek, wiele osób na egzaminie uzasadnia wybór obrazka słowami: Because I like it and it is nice and colourful. Oczywiście jest to swego rodzaju uzasadnienie, ale czy nie lepiej powiedzieć: I think this picture shows the real danger connected with smoking? Zaufajcie mi, zawsze brzmi to o niebo lepiej a i egzaminator spojrzy na was jak na osobę dojrzałą i mającą coś do powiedzenia.

Jeśli zaś chodzi o pytania egzaminatora – to wcale nie jest tak, że egzaminatorzy wymyślają sobie jakieś pytania z kosmosu. Pytania układane są przez CKE a nam zostaje jedynie wybór dwóch z czterech pytań ułożonych przez CKE. Zaufajcie – egzaminatorzy też są ludźmi i starają się wybrać najłatwiejsze z nich. Niemniej jednak pytania te nie należą do najprostszych i to nie ze względu na język. Pytania te sprawdzają… dojrzałość ucznia do wypowiedzi na tematy złożone. (np. Jak byś zdefiniował termin ‚prawdziwa sztuka’?).
Jak się do nich przygotować? Czytać, czytać, czytać!
No i oczywiście przerobić jak najwięcej tego typu pytań egzaminacyjnych! (Przykłady: Przykładowe pytania pojawiające się na Maturze). W końcu nie da się wymyślić nieskończonej liczby pytań, tak więc jest duża szansa że dane pytanie pojawi się ponownie w tej lub innej formie.

Jak uzyskać maksymalną liczbę punktów?

I tak samo jak w przypadku opisu obrazka, wiele osób, mimo że mówią wiele, nie dostaje maksymalnej liczby punktów za treść. W czym tkwi problem w takim razie? Ano w niewystarczającej liczbie przytoczonych argumentów. Przy tym zadaniu, tak jak przy wszystkich innych, obowiązuje jedna podstawowa reguła:

3 argumenty rozwinięte lub 4 nierozwinięte!

Czym jest argument rozwinięty a czym nie rozwinięty? Spójrz na przykład poniżej:

Argument nierozwinięty Argument rozwinięty
I think it is eye-catching. I think is is eye catching because it includes a variety of colours.
This restaurant seems to serve tasty food. This restaurant seems to serve tasty food because it is an Italian restaurant. And this type of cuisine is the one I love!
I think my friend wouldn’t be interested in this event. I think my friend wouldn’t be interested in this event as generally speaking, nowadays,young people don’t like this type of music.

Zasada trzech argumentów rozwiniętych lub 4 nierozwiniętych dotyczy również pytań, które egzaminujący zada Ci po wyborze oraz odrzuceniu obrazka.

Przykładowe zadanie: 
(Source: www.cke.edu.pl)

Popatrz na Zdjęcie 1.,  Zdjęcie 2. i Zdjęcie 3.
Twój chłopak/Twoja dziewczyna pochodzi z Wielkiej Brytanii. Odwiedzają Cię jego/jej rodzice, których chcesz zaprosić do restauracji. Masz do wyboru trzy miejsca.

 • Wybierz tę restaurację, która będzie, Twoim zdaniem, najbardziej odpowiednia, i uzasadnij swój wybór.
 • Wyjaśnij, dlaczego odrzucasz pozostałe propozycje

zrzut-ekranu-2017-01-01-o-14-33-41

 

Pytania egzaminującego:
(Egzaminujący wybiera tylko 2 z nich)

zrzut-ekranu-2017-01-01-o-16-31-52

Przykładowe zadanie 2:
(Source: www.cke.edu.pl)

Popatrz na Plakat 1. i Plakat 2. Wspólnie z grupą kolegów z klasy postanowiliście przygotować kampanię mającą na celu ratowanie lasów. Wyraź swoje zdanie na temat poniższych projektów plakatów do kampanii.

 • Wybierz ten plakat, który będzie, Twoim zdaniem, bardziej odpowiedni, i uzasadnij swój wybór.
 • Wyjaśnij dlaczego odrzucasz drugą propozycję.

zrzut-ekranu-2017-01-01-o-16-52-30

Pytania egzaminującego:
(Egzaminujący wybiera tylko 2 z nich)

zrzut-ekranu-2017-01-01-o-16-56-37Jak to wygląda: Przykładowa wypowiedź maturalna – Zadanie 3 (Video)

Polub nas:

Matura – Zadanie 3 – Video

Posted on

Poniżej, prezentuję Wam trzy wypowiedzi maturalne dotyczące Zadania 3 na różnym poziomie wraz z komentarzem egzaminującego.
Egzamin 1

Egzamin 2

Egzamin 3

Zobacz również: Jak sobie poradzić z Zadaniem 3 na Maturze Ustnej i nie stracić punktów

Polub nas:

7 Secrets Of People Who Keep Their New Year’s Resolutions

Posted on

7 Secrets Of People Who Keep Their New Year’s Resolutions
by Kevin Kruse

Source: 7 Secrets Of People Who Keep Their New Year’s Resolutions


 TIP: Aby sprawdzić znaczenie słowa, najedź na cyferkę znajdującą się przy nim


I know you didn’t achieve1 your New Year’s resolutions2 in 2016.

I say that confidently3, even though we’ve never met4, because research shows 5 only 8% of people actually6 achieve them. So statistically, I bet7 you didn’t.

How can you become one of those elite few, who actually8 achieve what they set out to do9? Do you need more motivation? A special system? What are the secrets?

To find out10, I interviewed11 one of the leading experts12 in behavior change13, psychologist Paul Marciano. Dr. Marciano is the author of Carrots and Sticks Don’t Work and he specializes in14 the area of behavior modification and engagement15. He offered seven keys to achieving your goals.[osiągnięcie celów]

 1. Make your goals specific.People proclaim16, “I’m finally going to get in shape17.” But what does that actually mean? Do you intend to18 reach1 a certain weight2? Or body-fat percentage3? Do you want to run three miles without rest4? Maybe be able to do 10 pull-ups5? Dr. Marciano is a fan of the classic goal system that makes goals specific6, measurable7, achievable 8, relevant9 and time-bound10 (SMART).
 2. Measure progress.11“If you can measure12 it, you can change it” is a fundamental principal of13 psychology. These feedback loops14 will be a source of motivation15 as you reflect on16 where you started and where you are. They will also help you to know when you are hitting a plateau17 or slipping backward18, so you can adjust19 your efforts.20
 3. Be patient.Progress is seldom linear21. Some people will see rapid gains22 only to hit resistance23 later in their efforts. For others, initial progress24 may be painfully slow25 but then they suddenly26 achieve rapid breakthroughs27. Making lasting28 changes takes time29.
 4. Share your goals30 with friends and family. Social support31 is critical32. Yes, it takes some personal courage33 and vulnerability34 to share something that you might actually fail at35, but to dramatically increase your odds of success36 you’ll want support37 from those around you. One of the most effective things you can do is to get an “accountability38 partner”, someone who checks in with you39 daily or weekly. It’s easy to break a promise40 to yourself, but far harder to admit41 it to a friend.
 5. Schedule42 it.Have you ever said you can’t “find the time” to do something. Nobody finds time, we choose time. We all choose to spend our time the way we do—whether that’s eating junk food43 or going to a spin class.44 Make your new goals45 a priority46 and actually schedule them into your calendar. If you have a fitness goal schedule recurring47 time blocks for your daily workouts48. Want to declutter49? Schedule time to clean out your closet50 or garage on your calendar. Treat these New Year Resolution’s appointments51 just like they were scheduled doctor appointments52. You rarely reschedule53 your doctor, you should treat this time the same way. That which is scheduled gets done54.
 6. Something is better than nothing. Are you guilty of55all or nothing56 thinking? Do you ever think, “Well, I might as well57 get dessert since I already ate those French fries?” And then, “I blew58 my diet last night so I’ll just restart59 it next week.” Dr. Marciano says the difference between doing something rather than nothing is huge. If you don’t have a full hour to workout at the gym60, just decide to make it the best 20-minutes you can. If you stumble out of bed61 and don’t want to do 20-minutes on the treadmill62, lace up your sneakers63 and do five minutes (and you just might find you do another 15 minutes once the first five are out of the way). Dr. Marciano says, “Any effort64 towards your goal is better than no effort.”
 7. Get up, when you slip up65Legendary coach Vince Lombardi said, “It isn’t whether66 you get knocked down67, it’s whether you get back up68.” Resiliency69 is paramount70. Don’t turn temporary failures71 into total meltdowns72 or excuses73 for giving up74. Instead75, just acknowledge the mistake76 and recommit to the path77 towards the goal.

Dr. Marciano says achieving your goals isn’t about willpower78. It’s about developing the right skills79, executing strategies80, and having the patience that inevitably81 lead to82 success. Will 2017 be the year you join the elite 8%?

Zobacz również: Rachel tells Ross she’s pregnant (Video lesson)

Polub nas:

Matura ustna – pytania

Posted on

pytania

Matura ustna z angielskiego ma to do siebie, że nie da się wymyślić nieskończonej liczby pytań, dlatego też pytania maturalne są podobne każdego roku. Zmieniają się one mniej lub bardziej, jednakże zawsze zakres materiału jest ten sam. Dlatego też, przygotowałam dla Was listę pytań, które pojawiają się na maturze zarówno podczas rozmowy wstępnej, jak i przy drugim zadaniu (gdzie macie do obrazka trzy pytania, z czego dwa dotyczą waszej osoby) oraz przy trzecim zadaniu (pytania są bardziej filozoficzne). Pytania są pogrupowane tematycznie, tak, abyście mogli sobie otworzyć swoje repetytoria na stronie z danym słownictwem, i przygotować piękną wypowiedź. Na koniec mały tip – przygotowując się, zacznijcie od końca tej listy, bo tam są najtrudniejsze pytania – o człowieku każdy potrafi pięknie mówić:)

Gwarantuję wam, że po przerobieniu tych pytań, nic was nie zaskoczy na maturze z angielskiego!

Zobacz również: Jak poprawnie opisać obrazek? (I nie stracić przy tym punktów)

Człowiek

1. Where would you like to live in the future?
2. Which is your favourite season of the year?
3. Would you like to have a car? Why/Why not?
4. Is looking good important to young people nowadays? Why?/Why not?
5. Do you think judging by appearance is fair? Why/Why not?
6. Can you tell what someone’s character is like by their appearance? Why/Why not?
7. Does being beautiful or handsome help in everyday life? Why?/Why not?
8. Is how you look important to you? Why? Why not?
9. Please describe a person you like.
10. What sort of person would you never want to be friends with?
11. How reliableare first impressions of people?
12. How important are friends in your life?
13. Tell me about a situation when you or one of your friends helped someone who was sad.

Dom

1. What factors do people consider when choosing a place to live?
2. Why may house hunting be a stressful experience?
3. What can you learn about a person by looking at their flat? Why?
4. Why do so many young people decide to leave home and rent a flat on their own?
5. What kind of house would you like to have in the future?
6. Describe how you/your parents/your neighbours/your friends renovated your/their flat/house.
7. Do young people like changing their rooms? Why/Why not?
8. Would you like to live in a big city like New York? Why/Why not?
9. What furniture have you got in your room?
10. What do you like about your neighbourhood?
11. If you were moving to a new home, who would you ask to help you? Why?
12. Tell me about how you or someone you know moved house.
13. What can a person’s home tell us about him or her?
14. Why do some people prefer to live in the countryside and others  in the city?

Szkoła

1. What was your favourite subject at school? Why?
2. What are the advantages and disadvantages of learning a foreign language abroad?
3. What tips can you give to people who would like to start learning a foreign language?
4. Which language skills do you consider the most important? Why?
5. Is knowledge of foreign languages important for young people nowadays? Why?/Why not?
6. How do you think you are going to use English in the future?
7. What foreign languages would you like to learn in the future? Why?
8. Some people say that school does not prepare to the real life situations. Do you agree?
9. How important is education in today’s world?
10. Which subject did you enjoyed the most at school? Why?
11. Do you think school uniform is a good idea? Why/Why not?
12. Are the clothes you wear to school important?
13. What skills separate good students from bad students?
14. Should people go straight from school to university, or do something different?
15. Do you think a person can become a genius, or are they just born that way?
16. Why do students cheat during tests and exams?

Praca

1. What job would you like to do in the future?
2. Would you like to have a summer job? Why?/Why not?
3. What is more important to you, a good salary or a job satisfaction? Why?
4. What do you think should be taken into consideration when choosing a job?
5. What is a successful career in your opinion?
6. How can young people benefit from having a holiday job?
7. Would you rather have a low-paying job that you liked or a high-paying job that you didn’t really enjoy? Why?
8. What was your holiday job like? If you haven’t had a holiday job, describe any kind of work you have done with your parents or friends.
9. What are the advantages of having a job while studying?
10. What can make a job enjoyable?
11. Would you like to work on a farm? Why/Why not?
12. What was the hardest physical work you’ve done in your life?
13. Would you like to have a job that involves working with people?
14. What do you think is more important: work or family?
15. What are you going to do after school?

Życie rodzinne i towarzyskie

1. Is friendship important for you?
2. What was your first meeting with your best friend like?
3. What is your best friend like?
4. Do you help your parents with the housework?
5. Do you get on well with your parents?
6. What do you like doing with your friends? Why?
7. What was the most memorable experience of your childhood?
8. Should parents involve children in the housework? Why?/Why not?
9. How do you usually spend time with your friends?
10. Do you think it’s a good idea to celebrate Friendship Day? Why/Why not?
11. What are the advantages of having a large number of friends?
12. What do you usually do at weekends?
13. Do you belong to any clubs?
14. How important is it for children to spend time with their grandparents? Why?
15. Tell me about a day when you had a great time with your grandparents?

Żywienie

1. What’s your favourite food? Why? 2. Do you always have breakfast? Why?/Why not?
3. Do you think it is important to follow a certain diet? Why?/Why not?
4. Is genetically modified food a serious threat? Why?/Why not?
5. Do you think that dieting is a lifestyle or just a fad?
6. What are the differences between eating at home and eating in a restaurant?
7. Do you often eat in fast food restaurants? Why?/Why not?
8. Do you like eating out? Why/Why not?
9. Where do you usually have lunch? What do you have?
10. Tell me about a meal you enjoyed?
11. What are the advantages and disadvantages of eating out?
12. Why do people enjoy having meals together?

Zakupy i usługi

1. Do you like going shopping? Why?
2. Do you prefer shopping via the Internet or going to big shopping centres? Why?
3. What was your best ever shopping experience like?
4. Where do you like going shopping?
5. Do you enjoy online shopping? Why?/Why not?
6. What are the good sides of large shopping centres?
7. Do you agree that people spend too much time shopping nowadays?
8. In your opinion, what’s the best way to buy films and music?
9. Tell me about a day when you bought something you wanted or liked very much.
10. Would you like to work in a shopping centre?
11. Do you prefer small or large shops? Why?

Podróżowanie i turystyka

1. What makes holidays enjoyable? Why?
2. If you could go on holiday anywhere in the world, where would you go?
3. Why do people need holidays?
4. What can spoil one’s holidays? Why?
5. What’s your favourite place to go on holiday? Why?
6. What places do you like visiting when you are on holiday? Why?
7. Describe your most memorable holiday adventure.
8. Which means of transport do you think is the most dangerous? Why?
9. What is your favourite means of transport? Why?
10. Describe the most exciting part of a trip you have been on.
11. What can we do to make travelling safer for us?
12. What problems may come up when you travel?
13. How should drivers who ignore traffic regulations be punished?
14. Which means of transport will be the most popular in 30 years’ time? Why?
15. What places near the place you live are worth visiting and why?
16. In your opinion, which are the most attractive places in Poland? Why?
17. Some people say we travel abroad too much and we don’t know our own country – do you agree?
18. What’s your favourite way of spending holidays?
19. Tell me about a situation when you or someone you know got lost while travelling.
20. Which country would you most like to visit?
21. Tell me about a class trip you enjoyed.

Kultura

1. What are the most popular forms of entertainment among young people in Poland? Why?
2. Why do so few young people in our country go to the theatre?
3. How would you define the term „true art”?
4. Do you prefer watching a film at home or at the cinema?
5. What’s your favourite kind of entertainment?
6. What is your favourite kind of music? Why?
7. What is your favourite film? Why?
8. What is your favourite advertisement? Why?
9. Do you like listening to musicians playing music in public places?
10. Who is your favourite actor? Why?
11. Do you like going to museums and art galleries? Why/Why not?
12. Do you like reading poetry? Why/Why not?
13. What are the advantages of learnig to play a musical instrument?
14. How is going to a concert different from listening to recorded music?
15. What kind of books or magazines do you like reading?
16. Have you or anyone you know ever written a story or poem? Tell me about it.

Sport

1. What sports do you like?
2. Do you often watch sports on TV?
3. Do you do any sports? Why?/Why not?
4. Would you try any extreme sport? Why?/Why not?
5. How important is sport in your life?
6. Describe a sporting event in which you took part.
7. Which sports are most popular among young people in Poland?
8. What are the advantages of doing relaxing activities such as yoga?
9. Do you think training martial arts makes people behave aggressively?
10. Would you like to learn a new sport? Which one and why?
11. Tell us about a good or bad experience you had while playing a sport?

Zdrowie

1. Do you think that young people in Poland lead healthy lifestyles? Why?/Why not?
2. What do you think can be done to lower the number of smokers?
3. How should a healthy lifestyle be promoted?
4. Do you think selling fast food in school canteens should be prohibited? Why?/Why not?
5. What are the rules on smoking in public places in your country? What is your opinion of those rules?
6. What is your idea of a healthy lifestyle?
7. Would you like to work in health care? Why? Why not?
8. Is your lifestyle healthy? Why?/Why not?
9. What can we do to protect ourselves from ilness?
10. What can be done to help disabled people lead normal lives?
11. Do you think doing sport professionally is good or bad for a person’s health? Why?
12. Have you ever had an accident while doing a sport?
13. What are the advantages of healthy lifestyle?
14. Do you think people’s lives are healthier or less healthy today than they were a hundred years ago?

Nauka i technika

1. Why do you think the computer is such a popular invention?
2. Describe an event in your life in which a computer played an important role.
3. Is mobile phone important to you? Why?/Why not?
4. Do you like surfing the Internet? Why?/Why not?
5. Do you think it’s good for children to spend time at the computer?
6. Do you think parents should control the time their children spend at the computer? Why?
7. What sort of things do you use computers for?
8. Have you ever had a problem with a computer? Tell my about it.
9. Which science subject at school did you like the most?
10. Do you think it is important for ordinary people to learn about science?
11. What are the advantages of space exploration?
12. Do you remember any fantastic inventions or gadgets you saw in science fiction films? Describe one or two.

Przyroda

1. Do you have any pets? Why/Why not?
2. What can we do to keep our environment clean?
3. Describe an environmentally friendly activity in which you took part.
4. Do you do anything to keep our planet clean? Why?/Why not?
5. How can we protect our environment?
6. Are you afraid of insects? Why?/Why not?
7. Do you like the weather in Poland? Why?/Why not?
8. Which do you think is the most dangerous, air or water pollution?
9. Are people in Poland environmentally conscious? Why?/Why not?
10. What do you think can be done to save endangered species?
11. What are some of the possible consequences of polluting the Earth?
12. How can we help people from areas where natural disasters have happened?
13. Have you ever seen a natural disaster? Tell me what happened?
14. What places in Poland can be attractive to tourists who are interested in nature?
15. What are the advantages of living in the countryside?

Państwo i Społeczeństwo

1. Do you support any charities? Why?/Why not?
2. What does the proverb, „Charity begins at home” mean to you?
3. Do you agree with the statement that we are generous only on special occasions, such as charity events? Why?/Why not?
4. Are you for or against animal rights?
5. What can be done to help homeless people?
6. Have you ever tried to raise money for charity? Tell me about it.
7. Do you think it is important to vote in elections? Why/Why not?
8. What do you think are the disadvantages of being a politician?
9. Is there a lot of crime where you live?
10. What can be done to reduce crime?
11. Who do you think should help the poor: governments, organisations or other people?
12. If you had a large sum of money you could give to charity, who or what would you support?
13. What are the advantages of asking people for money for charity during Christmas time?
14. In what way is your town or city adapted to the needs of disabled people?
15. Are there a lot of homeless people where you live?

Zobacz również: Jak poprawnie opisać obrazek? (I nie stracić przy tym punktów)

Polub nas:

On Monday, In Monday, At Monday – czyli kilka słów o przyimkach!

Posted on

Cloud 1

Przyimki – zmora wszystkich uczących się angielskiego – dlatego też poniżej, znajdziecie listę przyimków, które najczęściej sprawiają problemy osobom uczącym się angielskiego.

Zobacz również:

Przyimki

Czas

 Miejsce

AT

 • godziny
  at two o’clock, at 3:30
 • noc
  at night, at midnight
 • święta
  at Christmas, at Easter ALE ON Christmas Eve!!!
 • weekend
  at the weekend
 • konkretny moment
  at lunchtime, at the moment, at present
 • czyjś dom
  at Mary’s house, at my grandparents’
 • przystanki
  at the bus stop, at the station
 • miejsca rozrywki
  at the theatre, at the cinema, at a volleyball match
 • miejsca pracy i studiów
  at work, at the office, at school, at the university
 • posiłki
  at breakfast, at dinner
 • początek, koniec, góra i dół
  at the beginning, at the end, at the top, at the bottom
 • ‚przy’
  at the table – przy stole,  at the door – przy drzwiach

 

IN

 • pory dnia
  in the morning, in the afternoon, in the evening – ALE  ON Monday morning
 • miesiące i pory roku
  in January, in the winter, in the summer
 • lata i wieki
  in 1798, in the 20th century
 • ‚w’
  in the second week of summer – w drugim tygodniu lata
 • ‚za’
  in a moment – za moment, in five minutes – za pięć minut
 • pomieszczenia
  in the bedroom, in the kitchen
 • Miasta i Państwa
  in Paris, in Poland
 • ulice
  in the street, in the Downing Street
 • pojazdy
  in a car, in a taxi – ALE ON a bus, ON a train, ON a plane
 • książki i inne czytadła
  in a book, in the newspaper, in a story

ON

 • dni tygodnia i ich pory
  on Monday, on Monday morning – ALE IN the morning
 • konkretne daty
  on the 4th of July, on Christmas Day, on Christmas Eve – ALE AT Christmas
 • ściana i podłoga
  on the wall, on the floor
 • transport publiczny
  on a bus, on a train, on a plane – ALE IN a taxi

 


 

Polub nas: