Rozprawka typu for and against

Posted on

Na egzaminie maturalnym mogą pojawić się dwa rodzaje rozprawki: for and against oraz opinion essay. Dziś przedstawię wam zasady, strukturę i wyrażenia przydatne przy pisaniu rozprawki typu for and against

Ale na początek – czym one właściwie się różnią?

For and against essay – celem tego typu rozprawki jest przedstawienie jakiegoś zagadnienia w kontekście argumentów za i przeciw jakiemuś zjawisku. Pisząc ten typ rozprawki, należy przeprowadzić wywód zarówno za i przeciw danemu zjawisku i nie należy faworyzować żadnej ze stron. Opinion essay – celem tego typu rozprawki jest subiektywne przedstawienie jakiegoś zagadnienia. Pisząc ten typ rozprawki, twoim zadaniem jest zaprezentowanie swojego stanowiska na określony temat. Ważne jest, abyś jasno przedstawił własną opinię i odpowiednio ją uzasadnił.

Jak już wspomniałam, dziś zabieramy się za opinion essay. Cały opis procesu pisania tego typu rozprawki będę opierać na temacie: Kara śmierci – za i przeciw

Krok 1 Wypisz sobie argumenty

Przede wszystkim, musisz się zastanowić co mówią zarówno zwolennicy jak i przeciwnicy danego rozwiązania. Nawet jeśli prezentujesz zdecydowany pogląd popierający którąś z opcji, nie możesz tu tego pokazać! Pamiętaj, że egzamin dojrzałości polega na tym, aby móc spojrzeć na problem z różnych perspektyw. Dlatego też nie ograniczaj się, i wypisz w brudnopisie wszystko co można tu przytoczyć.

Spójrz na przykład poniżej

Argumenty za Argumenty przeciw
1. Jest to ekonomiczne
2. Odstrasza potencjalnych przestępców
3. Człowiek w więzieniu ma zapewnione wyżywienie, nie musi nic robić ani pracować, więc po pewnym czasie przestaje być to kara
1. Nieetyczne
2. Nie mamy prawa decydować o ludzkim życiu
3. A co jeśli karę śmierci dostanie niewinna osoba?

 

2. Wstęp

We wstępie, musisz wprowadzić temat oraz co będziesz ‚dyskutować’. Jest to element, który sprawia najwięcej problemu przy pisaniu prac, dlatego zawsze polecam swoim uczniom wykorzystanie kilku sprawdzonych sposobów:

 1. zdefiniowania problemu, np: Capital punishment is a process, whereby a person is put to death by the state as punishment for a crime.
 2. zacytowanie myśli lub powiedzenia, np. Someone once said that more people would be alive today if there were a death penalty. This statement seems to be true especially nowadays, due to the number of crimes commited.
 3. postawienie pytania retorycznego, np. Can you imagine the world, where everyone would be afraid of commiting a crime due to the punishment of death penalty?
 4. sformułowanie ogólnego osądu, powszechnie znanego, np. Nowadays, many people claim that the capital punishment should be forbidden.

Oczywiście sposoby te można ze sobą łączyć, żeby stworzyć całkiem zgrabny wstęp, np:

Can you imagine the world, where everyone would be afraid of commiting a crime due to the punishment of death penalty? Capital punishment is a process, whereby a person is put to death by the state as punishment for a crime. Nowadays, many people claim that the capital punishment should be forbidden.

3. Przedstawienie problemu

Jest to ostatnie zdanie wstępu, w którym stwierdzamy że poniżej przedstawimy argumenty zarówno za jak i przeciw. W moim przypadku może to wyglądać tak:  Although capital punishment may seem to be a good solution, there are also some obvious drawbacks involved.

4. Rozwinięcie

Rozwinięcie powinno składać się z dwóch akapitów:

1) Akapit zawierający argumenty za wraz z uzasadnieniem i przykładami (2-3 argumenty)

Spójrz jak może to wyglądać. Postanowiłam zacząć od argumentu:

Keeping serious criminals in prisons for many years is not economical. 

Kolejnym krokiem, jest znalezienie dwóch lub trzech przykładów, które pozwolą nam na uzasadnienie naszej tezy. Uznałam, że kara śmierci jest bardziej ekonomiczna, ponieważ:

 1. Więźniowie siedząc przez 25 lat potrzebują wyżywienia, straży i opieki. Jeśli zostaną poddani karze śmierci – kraj i podatnicy sporo zaoszczędzą.
 2. Dlaczego rodzina osoby zamordowanej przez kryminalistę, ma pośrednio (poprzez płacenie podatków) utrzymywać go do końca życia?

2) Akapit zawierający argumenty przeciw wraz z uzasadnieniem i przykładami (2-3 argumenty)

Ważne: Pamiętaj żeby poprzeć argumenty przykładami, aby nie stracić punktów! Pamiętaj również o tym, aby liczba argumentów za i przeciw była taka sama!
Aby wprowadzać kolejne argumenty, przytaczać przykłady, przyczyny czy też skutki przyda nam się kilka kolejnych wyrażeń:

To begin/start with… Rozpoczynając…
The main advantage/disadvantage of... Główną zaletą/wadą….
It is often suggested/believed that… Sugeruje się/wierzy się, że…
One point of view in favour of… Jednym z argumentów za….
for example/for instance Na przykład…
such as taki jak…
like jak
in particular w szczególności
therefore dlatego też
for this reason z tego powodu
because ponieważ
as jako że
since jako że
on the other hand z drugiej strony
however jednakże
nevertheless niemniej jednak
although mimo że
even though mimo że
despite/in spite of (the fact that) pomimo (faktu że)

 

5. Podsumowanie

W podsumowaniu, możesz ale nie musisz zająć stanowisko na temat omawianych kwestii. W jednym zdaniu, możesz w skrócie wymienić wspomniane wszystkie argumenty, np. Taking into consideration all the economical, safety and ethical factors, I strongly believe that the capital punishment should be legal in case of serious crimes. Możesz również neutralnie napisać że istnieje wiele argumentów za jak i przeciw.

Zdanie to, możesz poprzedzić jakimś ogólnym stwierdzeniem, typu: Death penalty has always been the matter of concern, and it will probably be forever.

Przydatne będą wam zwroty takie jak:

In conclusion podsumowując
To conclude/to sum up podsumowując
All in all podsumowując
All things considered biorąc pod uwagę wspomniane kwestie
Taking all this into account/consideration biorąc pod uwagę wspomniane kwestie

 

O czym pamiętać?

 • Pamiętaj, aby zachować układ czterech akapitów – wstęp, rozwinięcie (2 akapity), zakończenie.
 • Pamiętaj o ograniczeniu – 200-250 słów.
 • Postaraj się zastąpić pospolite wyrazy i wyrażenia, tymi bardziej wyszukanymi.
 • Prześledź swoją pracę i sprawdź, czy użyłeś ciekawych struktur językowych, takich jak strona bierna, mowa zależna, inwersja, tryby warunkowe.
 • Śledź na bieżąco wydarzenia na świecie – niewykluczone że któryś z bieżących problemów społecznych, stanie się tematem rozprawki na maturze.

Przykładowe tematy for and against essay:

 • Praca nauczyciela – wady i zalety
 • Likwidacja gimnazjów – blaski i cienie
 • Emigranci w Europie – plusy i minusy.
 • Samochód jako środek transportu – wady i zalety

 

 

Polub nas:

Matura – Zadanie 2 – Video

Posted on

Poniżej, prezentuję Wam trzy wypowiedzi maturalne dotyczące Zadania 2 na różnym poziomie wraz z komentarzem egzaminującego.

Egzamin 1

Egzamin 2

Egzamin 3

Zobacz również: Jak dostać pełną liczbę punktów za opis obrazka?

Polub nas:

Sia – You’re never fully dressed without a smile

Posted on

Listen to the song and complete the text.


Wpisz to co słyszysz

Hey, America
Let's it up 1
Yeah check out ourselves
'Cause you know you're never fully dressed without a smile
Your clothes may be Chanel, Gucci
Your shoes
But baby you're never fully dressed2 without a smile
But if you for3 nothing you'll fall for it all4
We got all we need, got no more
You're never fully dressed without a smile
And if you stand for something, you can have it all5
'Cause if it's , you'll open every door
You're never fully dressed without a smile
You're never fully dressed without a smile
You're never fully dressed without a smile
Ready or not
Give all we got
Yeah, you can't 6
That baby, you're never fully dressed without a smile
Don't sink the boat 7
When you lose hope 8
I'll keep you 9
But baby, you're never fully dressed without a smile
But if you for10 nothing you'll fall for it all11
We got all we need, got no more
You're never fully dressed without a smile
And if you stand for something, you can have it all12
'Cause if it's , you'll open every door
You're never fully dressed without a smile
You're never fully dressed without a smile
You're never fully dressed without a smile
Now look at us
We pick it up 13
We it on fire 14
'Cause you know you're never fully dressed without a smile
We show it out 15
We're playing now
We're the life 16
But baby, you're never fully dressed without a smile
But if you for17 nothing you'll fall for it all18
We got all we need, got no more
You're never fully dressed without a smile
And if you stand for something, you can have it all19
'Cause if it's , you'll open every door
You're never fully dressed without a smile
You're never fully dressed without a smile
You're never fully dressed without a smile

Lista słówek:

turn sth up podkręcać coś
fully dressed w pełni ubrany
stand for godzić się z czymś, walczyć o coś, popierać coś
fall for  dać się nabrać, zostać oszukanym
you can have it all możesz mieć to wszystko
deny  zaprzeczyć
sink the boat zatopić łódkę, metafora: upadać
lose hope tracić nadzieję
keep someone alive trzymać kogoś przy życiu
pick up zarazić się czymś, podnieść, zaczynać na nowo
set it on fire podpalić (również: rozpalić)
show it out  pokazać to dookoła
live the life żyć pełnią życia
Polub nas:

Wybór wielokrotny – Poziom rozszerzony

Posted on

Źródło: www.cke.edu.pl
Matura 2016, poziom rozszerzony

Przeczytaj tekst. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst. Zakreśl literę A, B, C albo D.

CHEERLEADING

The New York Times states that cheerleading is the fastest growing girls’ sport, yet more than half of Americans do not believe it is a sport. In addition, they 7.1. _____ to distinguish between sideline cheerleaders and competitive ones. Sideline cheerleading shouldn’t be considered a sport because the main 7.2._____ of the team is to entertain the crowd and lead them in team cheers. However, competitive cheerleading demands lots of physical activity. Like gymnasts, competitors must learn to tumble. They often perform lifts and tosses. The “fliers”, held by “bases” in different positions, 7.3._____ in the air. This requires strength and cooperation with other teammates. Just as basketball and football have guidelines for competitive play, so 7.4._____ competitive cheerleading. The whole routine has to be completed in less than three minutes and fifteen  seconds and the cheerleaders are required to stay within a certain area.

adapted from
www.teenink.com

Wybierz poprawną odpowiedź.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.


Polub nas:

Commonly confused words (Part 1)

Posted on

Język angielski pełen jest zawiłości, które powodują że nie zawsze używamy poprawnych słów w odpowiednim kontekście. Stąd też naszedł mnie pomysł aby wystartować z serią: Commonly confused words, czyli słowa pomieszane! Czas na część pierwszą!

discreet
=careful not to attract attention
dyskretny

You stay here and keep a discreet eye on him.

discrete
=separate and distinct
oddzielny, odrębny

A series of discrete events have helped to keep prices high.

 disinterested
=impartial
bezinteresowny, obiektywny
(może również znaczyć niezainteresowany

)A banker is under an obligation to give disinterested advice

 uninterested
=not interested
obojętny, niezainteresowany

Her father was so uninterested in her progress that he only visited the school once.

envelop
=to cover or surround
okrywać, okrążać

Their assignment was to envelop the head of the enemy column and destroy it.

 envelope
=a paper container for a letter
koperta

My boss handed me the envelope containing the necessary papers.

practice
=the use of an idea or method;
the work or business of a doctor, dentist, etc.
praktyka, sposób postępowania

He opened his practice last year.

practise
=to do something repeatedly to gain skill; to do something regularly
wprawiać się w czymś, praktykować

You need to practise more

 desert
=a waterless, empty area; to abandon someone
pustynia

The Sahara is the largest desert in the world.

  dessert
=the sweet course of a meal
deser

What would you like for dessert?

Wybierz poprawną odpowiedź.

Pancakes make wonderful dinner party ___________, and are ideal for making ahead.
I was totally _________in boys
In ________, most are expected to be set up as master trusts.
When this is the purpose, one ____________ constantly and vigorously.
The trailer suggests a film that will _________the viewer in a whirlwind of emotions.
A lot of their work is carried out in a very __________and confidential manner.
The boy ran across the _________, the sand flying up from his heels.
The fact is she is not a dispassionate or ___________ witness in this case.
The atoms in iron, in contrast, do not cluster into __________ molecules
It is enclosed in a sealed ___________along with this letter.

Polub nas:

Matura ustna – Zadanie 3

Posted on

Trzecim z zadań na maturze ustnej jest 1 wybranie jednego z dwóch lub trzech obrazków zgodnie z poleceniem zadania i uzasadnienie wyboru oraz odrzucenia a następnie na odpowiedź na dwa pytania egzaminatora. Warto zauważyć, że jest to jedyne zadanie na maturze gdzie dostaniesz czas na przygotowanie wypowiedzi (całą minutę!;) )

Jak to wygląda: Przykładowa wypowiedź maturalna – Zadanie 3 (Video)

Po czasie na przygotowanie, twoim zadaniem będzie:

 1. Odpowiedzenie, który obrazek wybierasz i dlaczego.
 2. Odpowiedzenie dlaczego odrzucasz pozostałe obrazki
 3. Odpowiedź na pierwsze pytanie egzaminatora i uzasadnienie odpowiedzi
 4. Odpowiedź na drugie pytanie egzaminatora i uzasadnienie odpowiedz

Jeśli chodzi o obrazki same w sobie, zawsze dopisany do nich będzie kontekst w jakim masz dokonać wyboru i pamiętaj, że twoja odpowiedź ma uwzględniać ten kontekst.

Na przykład: Twoim zadaniem jest wybrać zdjęcie obrazujące plakat kampanii walki z paleniem. Wybierając obrazek, wiele osób na egzaminie uzasadnia wybór obrazka słowami: Because I like it and it is nice and colourful. Oczywiście jest to swego rodzaju uzasadnienie, ale czy nie lepiej powiedzieć: I think this picture shows the real danger connected with smoking? Zaufajcie mi, zawsze brzmi to o niebo lepiej a i egzaminator spojrzy na was jak na osobę dojrzałą i mającą coś do powiedzenia.

Jeśli zaś chodzi o pytania egzaminatora – to wcale nie jest tak, że egzaminatorzy wymyślają sobie jakieś pytania z kosmosu. Pytania układane są przez CKE a nam zostaje jedynie wybór dwóch z czterech pytań ułożonych przez CKE. Zaufajcie – egzaminatorzy też są ludźmi i starają się wybrać najłatwiejsze z nich. Niemniej jednak pytania te nie należą do najprostszych i to nie ze względu na język. Pytania te sprawdzają… dojrzałość ucznia do wypowiedzi na tematy złożone. (np. Jak byś zdefiniował termin ‚prawdziwa sztuka’?).
Jak się do nich przygotować? Czytać, czytać, czytać!
No i oczywiście przerobić jak najwięcej tego typu pytań egzaminacyjnych! (Przykłady: Przykładowe pytania pojawiające się na Maturze). W końcu nie da się wymyślić nieskończonej liczby pytań, tak więc jest duża szansa że dane pytanie pojawi się ponownie w tej lub innej formie.

Jak uzyskać maksymalną liczbę punktów?

I tak samo jak w przypadku opisu obrazka, wiele osób, mimo że mówią wiele, nie dostaje maksymalnej liczby punktów za treść. W czym tkwi problem w takim razie? Ano w niewystarczającej liczbie przytoczonych argumentów. Przy tym zadaniu, tak jak przy wszystkich innych, obowiązuje jedna podstawowa reguła:

3 argumenty rozwinięte lub 4 nierozwinięte!

Czym jest argument rozwinięty a czym nie rozwinięty? Spójrz na przykład poniżej:

Argument nierozwinięty Argument rozwinięty
I think it is eye-catching. I think is is eye catching because it includes a variety of colours.
This restaurant seems to serve tasty food. This restaurant seems to serve tasty food because it is an Italian restaurant. And this type of cuisine is the one I love!
I think my friend wouldn’t be interested in this event. I think my friend wouldn’t be interested in this event as generally speaking, nowadays,young people don’t like this type of music.

Zasada trzech argumentów rozwiniętych lub 4 nierozwiniętych dotyczy również pytań, które egzaminujący zada Ci po wyborze oraz odrzuceniu obrazka.

Przykładowe zadanie: 
(Source: www.cke.edu.pl)

Popatrz na Zdjęcie 1.,  Zdjęcie 2. i Zdjęcie 3.
Twój chłopak/Twoja dziewczyna pochodzi z Wielkiej Brytanii. Odwiedzają Cię jego/jej rodzice, których chcesz zaprosić do restauracji. Masz do wyboru trzy miejsca.

 • Wybierz tę restaurację, która będzie, Twoim zdaniem, najbardziej odpowiednia, i uzasadnij swój wybór.
 • Wyjaśnij, dlaczego odrzucasz pozostałe propozycje

zrzut-ekranu-2017-01-01-o-14-33-41

 

Pytania egzaminującego:
(Egzaminujący wybiera tylko 2 z nich)

zrzut-ekranu-2017-01-01-o-16-31-52

Przykładowe zadanie 2:
(Source: www.cke.edu.pl)

Popatrz na Plakat 1. i Plakat 2. Wspólnie z grupą kolegów z klasy postanowiliście przygotować kampanię mającą na celu ratowanie lasów. Wyraź swoje zdanie na temat poniższych projektów plakatów do kampanii.

 • Wybierz ten plakat, który będzie, Twoim zdaniem, bardziej odpowiedni, i uzasadnij swój wybór.
 • Wyjaśnij dlaczego odrzucasz drugą propozycję.

zrzut-ekranu-2017-01-01-o-16-52-30

Pytania egzaminującego:
(Egzaminujący wybiera tylko 2 z nich)

zrzut-ekranu-2017-01-01-o-16-56-37Jak to wygląda: Przykładowa wypowiedź maturalna – Zadanie 3 (Video)

Polub nas:

7 Secrets Of People Who Keep Their New Year’s Resolutions

Posted on

7 Secrets Of People Who Keep Their New Year’s Resolutions
by Kevin Kruse

Source: 7 Secrets Of People Who Keep Their New Year’s Resolutions


 TIP: Aby sprawdzić znaczenie słowa, najedź na cyferkę znajdującą się przy nim


I know you didn’t achieve1 your New Year’s resolutions2 in 2016.

I say that confidently3, even though we’ve never met4, because research shows 5 only 8% of people actually6 achieve them. So statistically, I bet7 you didn’t.

How can you become one of those elite few, who actually8 achieve what they set out to do9? Do you need more motivation? A special system? What are the secrets?

To find out10, I interviewed11 one of the leading experts12 in behavior change13, psychologist Paul Marciano. Dr. Marciano is the author of Carrots and Sticks Don’t Work and he specializes in14 the area of behavior modification and engagement15. He offered seven keys to achieving your goals.[osiągnięcie celów]

 1. Make your goals specific.People proclaim16, “I’m finally going to get in shape17.” But what does that actually mean? Do you intend to18 reach1 a certain weight2? Or body-fat percentage3? Do you want to run three miles without rest4? Maybe be able to do 10 pull-ups5? Dr. Marciano is a fan of the classic goal system that makes goals specific6, measurable7, achievable 8, relevant9 and time-bound10 (SMART).
 2. Measure progress.11“If you can measure12 it, you can change it” is a fundamental principal of13 psychology. These feedback loops14 will be a source of motivation15 as you reflect on16 where you started and where you are. They will also help you to know when you are hitting a plateau17 or slipping backward18, so you can adjust19 your efforts.20
 3. Be patient.Progress is seldom linear21. Some people will see rapid gains22 only to hit resistance23 later in their efforts. For others, initial progress24 may be painfully slow25 but then they suddenly26 achieve rapid breakthroughs27. Making lasting28 changes takes time29.
 4. Share your goals30 with friends and family. Social support31 is critical32. Yes, it takes some personal courage33 and vulnerability34 to share something that you might actually fail at35, but to dramatically increase your odds of success36 you’ll want support37 from those around you. One of the most effective things you can do is to get an “accountability38 partner”, someone who checks in with you39 daily or weekly. It’s easy to break a promise40 to yourself, but far harder to admit41 it to a friend.
 5. Schedule42 it.Have you ever said you can’t “find the time” to do something. Nobody finds time, we choose time. We all choose to spend our time the way we do—whether that’s eating junk food43 or going to a spin class.44 Make your new goals45 a priority46 and actually schedule them into your calendar. If you have a fitness goal schedule recurring47 time blocks for your daily workouts48. Want to declutter49? Schedule time to clean out your closet50 or garage on your calendar. Treat these New Year Resolution’s appointments51 just like they were scheduled doctor appointments52. You rarely reschedule53 your doctor, you should treat this time the same way. That which is scheduled gets done54.
 6. Something is better than nothing. Are you guilty of55all or nothing56 thinking? Do you ever think, “Well, I might as well57 get dessert since I already ate those French fries?” And then, “I blew58 my diet last night so I’ll just restart59 it next week.” Dr. Marciano says the difference between doing something rather than nothing is huge. If you don’t have a full hour to workout at the gym60, just decide to make it the best 20-minutes you can. If you stumble out of bed61 and don’t want to do 20-minutes on the treadmill62, lace up your sneakers63 and do five minutes (and you just might find you do another 15 minutes once the first five are out of the way). Dr. Marciano says, “Any effort64 towards your goal is better than no effort.”
 7. Get up, when you slip up65Legendary coach Vince Lombardi said, “It isn’t whether66 you get knocked down67, it’s whether you get back up68.” Resiliency69 is paramount70. Don’t turn temporary failures71 into total meltdowns72 or excuses73 for giving up74. Instead75, just acknowledge the mistake76 and recommit to the path77 towards the goal.

Dr. Marciano says achieving your goals isn’t about willpower78. It’s about developing the right skills79, executing strategies80, and having the patience that inevitably81 lead to82 success. Will 2017 be the year you join the elite 8%?

Zobacz również: Rachel tells Ross she’s pregnant (Video lesson)

Polub nas:

Przyimki po czasownikach

Posted on

Cloud 1
Wiele osób z którymi pracuje ma problemy z przyimkami po czasownikach. Zastanawiają się, czy powiedzieć: aim to czy też aim on. Niestety, nie ma na to logicznego wyjaśnienia dlatego też jedyną opcją jest nauczyć się na pamięć – i ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć:)

Zobacz również: On Monday, In Monday czy At Monday – czyli kilka słów o przyimkach czasu i miejsca

Poniżej znajdziecie listę czasowników które mogą sprawiać problemy oraz kilka zdań do poćwiczenia. Powodzenia!

agree with zgadzać się z (kimś)
agree about zgadzać się odnośnie czegoś
agree on / to zgadzać się na
accuse sb of oskarżać kogoś o coś
adapt to dostosowywać się do
add to sumować się do
aim at mieć cel
apologise to sb for sth przepraszać kogoś za coś
appeal to zwracać się do
apply for ubiegać się o
approve of pochwalać coś, zaaprobować coś
argue with sb about sth kłócić się z kimś o coś
arrive at przyjechać do (małego miejsca)
arrive in przyjechać do (miasta)
ask about pytać o
ask for prosić o
believe in wierzyć w
belong to należeć do
benefit from czerpać korzyść z
blame sb for sth winić kogoś za coś
borrow sth from sb pożyczać coś od kogoś
bump into wpaść na
care about troszczyć się o
charge for obciążyć finansowo za
click on kliknąć na
connect to/with połączyć się z
contrast with skontrastować z
comment on skomentować coś
communicate with skomunikować się z
compare to / with porównywać do / z
compete against/with współzawodniczyć przeciw
complain to sb about sth narzekać do kogoś na coś
concentrate on skoncentrować się na czymś
congratulate sb on sth pogratulować komuś czegoś
connect to/with połączyć z
consist of składać się z
cope with radzić sobie z
count on sb liczyć na
deal with radzić sobie z
demand from wymagać od
depart from wyjeżdżać z
depend on zależeć od
die of/from umrzeć z powodu
differ from różnić się od
disagree with nie zgadzać się z
disapprove of nie pochwalać czegoś
dream about śnić o
dream of marzyć o
escape from/to uciekać od/do
exchange sth for sth else wymienić coś na coś innego
experiment on/with eksperymentować z
fight against walczyć z
forget about zapominać o
forgive sb for sth wybaczyć komuś coś
graduate from ukończyć (np szkołę)
help with pomóc z
hope for sth mieć nadzieję na coś
insist on nalegać na
invest in zainwestować w
invite sb to zaprosić kogoś do czegoś
joke about żartować na temat czegoś
know about/of wiedzieć o czymś
laugh at śmiać się z kogoś
learn about uczyć się o
listen to słuchać czegoś
look at patrzeć na
look for szukać
look forward to czekać z niecierpliwością na
object to sprzeciwiać się czemuś
pay for płacić za coś
praise sb for chwalić kogoś za coś
prepare for przygotować się na
prevent sb from sth zapobiec żeby ktoś zrobił coś
protect against/from chronić przed
punish for ukarać za
quarrel with sb about sth kłócić się z kimś o coś
react to reagować na
recover from wyzdrowieć z
rely on polegać na
remind sb of sth przypominać komuś coś
reply to odpowiadać na
report on donieść o
respond to odpowiedzieć komuś
revise for powtarzać do czegoś
search for szukać
sentence sb to skazać kogoś na
separate from odseparować się od
share with dzielić się z
shout at krzyczeć na
smile at uśmiechać się do
speak to/with rozmawiać z
specialise in specjalizować się w
spend money on wydawać pieniądze na
stare at gapić się na
steal from kraść od
study for uczyć się na coś
succeed in odnieść sukces w
suffer from cierpieć z powodu
suspect sb of podejrzewać kogoś o coś
sympathise with współczuć komuś
talk to sb about sth rozmawiać z kimś o czymś
thank sb for sth dziękować komuś za coś
think about / of myśleć o / sądzić o
vote against / za głosować przeciwko / za
wait for czekać na
warn sb against ostrzec kogoś przed czymś
work at/for/in pracować w/dla
worry about martwić się o
write to sb pisać do kogoś

Zobacz również: On Monday, In Monday czy At Monday – czyli kilka słów o przyimkach czasu i miejsca

Sprawdź się w quizie!

1) My mother never agrees me.
2) I look forward hearing from you.
3) There's no point in not answering the phone. You cannot escape the problems.
4) Ann is very empathic. She always sympathises all her friends if they have problems.
5) My boss is always complaining to me his family.
6) My best friend is Jennifer. I can always count her.
7) When She fell down, everyone in the room started laughing her.
8) My parents don't shout me, even if I come back home late.
9) You can't go to the party! You have to revise the exam.
10) Our group consists 20 people.
11) It is a difficult decision to choose where to study. I think it depends many factors.
12) It's a good idea to invest gold.
13) Do you worry your exams?
14) Do you want to apply this postion?
15) Don't stare me like that!

Sprawdź swój wynik!Polub nas:

Harmonogram przygotowań do Matury 2017

Posted on

Dlatego też przygotowaliśmy dla Was zakres materiału oraz harmonogram powtórek do Matury z angielskiego. Zgodnie z nim będziemy publikować materiały, które pozwolą Wam na przygotowanie się do tego ważnego egzaminu. Stay tuned!

SŁOWNICTWO:

 1. Człowiek
 2. Dom
 3. Szkoła
 4. Praca
 5. Życie rodzinne
 6. Żywienie
 7. Zakupy
 8. Podróżowanie
 9. Kultura i sztuka
 10. Sport
 11. Zdrowie
 12. Technika
 13. Przyroda
 14. Państwo i społeczeństwo

GRAMATYKA:

 1. Present Simple & Present Continuous
 2. Składnia czasowników
 3. Przyimki (in, on, at, after, for itd)
 4. Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous
 5. Opowiadanie o zwyczajach w przeszłości
 6. Past Simple & Present Perfect
 7. Przedimki (a, an, the)
 8. Present Perfect & Present Perfect Continuous
 9. Przymiotniki & Przysłówki
 10. Future Simple, Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous
 11. Czasowniki modalne
 12. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
 13. Formy dzierżawcze i zaimki
 14. Mowa zależna
 15. Pytania pośrednie
 16. Zdania warunkowe
 17. Konstrukcje: I wish, It’s high time, had better, would rather

PISANIE:

POZIOM PODSTAWOWY:

 1. list w formie tradycyjnej albo elektronicznej [e-mail],
 2. wiadomość umieszczana na blogu lub forum internetowym) z elementami:
 • opisu,
 • relacjonowania,
 • uzasadniania opinii,
 • przedstawiania zalet i wad,
 • przedstawiania różnych rozwiązań i poglądów

POZIOM ROZSZERZONY:

 1. list formalny,
 2. rozprawka,
 3. artykuł publicystyczny z elementami:
 • opisu,
 • relacjonowania,
 • sprawozdania,
 • recenzji,
  pogłębionej argumentacji

 

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu materiału, wymagań, zadań oraz zasad oceniania, znajdziecie w informatorze maturalnym opublikowanym przez CKE:

INFORMATOR MATURALNY

Polub nas:

Jak przyspieszyć naukę i sprawić by była bardziej efektywna?

Posted on

„Zrób coś! Porozmawiaj z nią! To dziecko się ciągle uczy i uczy! Mówię jej, żeby wyszła na spacer chociaż, a ona nie – ciągle się uczy!”

Taką wypowiedź usłyszałam niedawno od mamy jednej z moich uczennic (nazwijmy ją Anią). Rodzic, który twierdzi że dziecko uczy się zbyt dużo – marzenie! Ale to był mądry rodzic – jeden z tych, którzy widzą kiedy coś jest nie tak.

Tak więc, gdy następnym razem spotkałam się z Anią, zapytałam o tę jej naukę.

Bo my mamy tak strasznie dużo zadawane z lekcji na lekcję do nauki, i po prostu nie da się tego wszystkiego nauczyć na raz! – usłyszałam. 

– A jak ty się uczysz? – zapytałam.

– No… siadam i czytam.

– A gdzie siadasz – przy biurku, stole, czy na łóżku?

– No najczęściej na łóżku.

Przypomniał mi się rozgardiasz na biurku Ani, i od razu zrozumiałam w czym tkwi problem.

Często przyczyną naszych problemów z nauką nie jest zbyt trudny materiał, czy też za mało czasu. Przyczyną może stać się zła organizacja miejsca i czasu pracy. Zbyt gorąco, zbyt zimno, chce mi się pić, muszę do toalety, zjadłabym coś, o – sms, a odpiszę!

Ilu z was tak robi? Niestety, ja sama tak robiłam. Pamiętam jak mieszkając w akademiku próbowałam się uczyć na łóżku, czy przy stole. Nie wychodziło! Marnowałam godziny ‘udając’ że się uczę. Co gorsze – szczerze w to wierzyłam! Pewnego dnia, kolega stwierdził że on idzie do ‘pokoju nauki’ – takie pomieszczenie gdzie były tylko ławki, a na każdej z nich lampka. Do tego siedzieli tam inni ludzie którzy się uczyli, i nie można było mieć włączonych dźwięków w telefonie.  Schodząc do tego pokoju nauki brałam wszystko co było mi potrzebne, dlatego też nie było tam właściwie niczego, co mogłoby mnie rozproszyć. Nagle okazało się że to, na co wcześniej potrzebowałam kilku godzin – mogę się nauczyć w 45 minut! Po kilku latach od tamtych doświadczeń, wielu obserwacjach różnych osób, mogę wam podać kilka sprawdzonych trików które pomogą uczynić waszą naukę bardziej efektywną.

Wywietrz pomieszczenie

Uwierz mi – nie ma nic gorszego od nauki w pomieszczeniu w którym nie ma świeżego powietrza. Świeże powietrze wpływa również na prawidłową pracę twojego mózgu, dlatego też jeśli będzie go więcej – twój umysł będzie działał lepiej.

Posprzątaj na biurku/stole

Nie powinno na nim zostać nic poza długopisami, lampką i zegarkiem. Jednakże na początek nie musisz bawić się w wielkie sprzątanie, bo gdy już zaczniesz sprzątać – zabraknie Ci energii na naukę. Możesz po prostu przełożyć wszystko na łóżko/podłogę.

Jeśli nie masz biurka, i musisz się uczyć przy stole w innym pomieszczeniu, pamiętaj żeby miejsce przy którym się uczysz było czyste, i żeby było na nim wystarczająco miejsca na to, by położyć materiały potrzebne Ci do nauki.

Nie ucz się na łóżku

Łóżko służy do spania. I tak też nam się kojarzy. Dlatego też gdy się na nim kładziesz, twój mózg przełącza się w strefę odpoczynku, podświadomie odpoczywa i pewnie dlatego nie przyswajasz tak wiele. Co więcej, uczenie się na łóżku może powodować problemy ze snem – twój umysł powoli zaczyna kojarzyć łóżko ze stresem i wysiłkiem jakim jest nauka, i zaczyna się stresować kiedy próbujesz zasnąć.

Nie wierzysz? Podejmij wyzwanie i przez tydzień ucz się tylko przy biurku – zobaczysz że twoja nauka stanie się o wiele bardziej efektywna, a jeśli masz problemy ze snem – znikną!

Zabezpiecz swoje potrzeby

Nie ma nic gorszego niż wstawanie w trakcie nauki, aby się napić czy skorzystać z toalety. Pamiętaj aby nie siadać do nauki głodnym, spragnionym czy też z pełnym pęcherzem – najedz się i napij przed nauką, a jeśli musisz pić w trakcie nauki – przygotuj sobie wodę na biurku.

Schowaj telefon i wyłącz komputer

Pamiętam że gdy sama jeszcze musiałam się uczyć, najgorsze było otrzymanie smsa od kogoś czy też wiadomości na fb. Oczywiście od razu musiałam odpisać, potem trzeba było coś sprawdzić i…. kolejna godzina minęła. Założę się, że wam się również to zdarza!

Dlatego też spróbuj schować telefon i wyłączyć komputer. To tylko 45 minut – świat się bez ciebie nie zawali, a znajomi nie zerwą z tobą kontaktu tylko dlatego że odpisałeś im chwilę później!

45-10-45

Pamiętaj, że twój umysł nie jest w stanie przyswajać wiedzy efektywnie przez więcej niż 45 minut. Dlatego też postaraj się zrobić ok 10 min. przerwę po 45 minutach nauki. Wtedy wstań, pochodź po domu, sprawdź facebooka, odpowiedz na smsy. Napij się, skorzystaj z toalety, i dopiero potem wróć do nauki.

Podziel naukę na części

Gdy już zdecydujesz się na naukę i wydzielisz te niezbędne 45 minut – poświęć je tylko na jeden przedmiot, i tylko na konkretny materiał. Załóż sobie, czego nauczysz się w tym czasie, i to zrealizuj. Po każdych 45 minutach będziesz mógł określić czy robisz postępy czy nie.

Na początku będzie trudno – czasem wyznaczysz sobie za mało, czasem zbyt dużo materiału. Ale po jakimś czasie poznasz swoje możliwości i dojdziesz do wprawy.

Nie mam swojego pokoju / biurka / mam rodzeństwo które mi nie pozwala na naukę.

Nie panikuj! Pamiętam czas, gdy nie mogłam się skupić na pisaniu swojej pracy magisterskiej – cały czas coś mnie rozpraszało, nie mogłam zbytnio nic zrobić. I wtedy koleżanka poradziła mi wizytę w… czytelni! Czytelnia jest w każdej bibliotece – również w twojej szkole – myślę że nie będzie problemu jeśli zostaniesz po lekcjach w czytelni i pouczysz się. A jeśli biblioteka w twojej szkole jest czynna krótko, a ty wolisz naukę wieczorem – poszukaj bibliotek miejskich, na pewno znajdzie się tam dla Ciebie miejsce!

I pamiętaj! Nie zniechęcaj się po pierwszych dwóch – trzech dniach. Żeby coś osiągnąć, potrzeba systematyczności – czy to w odchudzaniu, treningach czy uczeniu się. Na początku będzie trudno, ale dasz radę!

Powodzenia!

 

Zobacz również: Jak się uczyć słownictwa?

Polub nas: