Rozprawka typu for and against

Na egzaminie maturalnym mogą pojawić się dwa rodzaje rozprawki: for and against oraz opinion essay. Dziś przedstawię wam zasady, strukturę i wyrażenia przydatne przy pisaniu rozprawki typu for and against

Ale na początek – czym one właściwie się różnią?

For and against essay – celem tego typu rozprawki jest przedstawienie jakiegoś zagadnienia w kontekście argumentów za i przeciw jakiemuś zjawisku. Pisząc ten typ rozprawki, należy przeprowadzić wywód zarówno za i przeciw danemu zjawisku i nie należy faworyzować żadnej ze stron. Opinion essay – celem tego typu rozprawki jest subiektywne przedstawienie jakiegoś zagadnienia. Pisząc ten typ rozprawki, twoim zadaniem jest zaprezentowanie swojego stanowiska na określony temat. Ważne jest, abyś jasno przedstawił własną opinię i odpowiednio ją uzasadnił.

Jak już wspomniałam, dziś zabieramy się za opinion essay. Cały opis procesu pisania tego typu rozprawki będę opierać na temacie: Kara śmierci – za i przeciw

Krok 1 Wypisz sobie argumenty

Przede wszystkim, musisz się zastanowić co mówią zarówno zwolennicy jak i przeciwnicy danego rozwiązania. Nawet jeśli prezentujesz zdecydowany pogląd popierający którąś z opcji, nie możesz tu tego pokazać! Pamiętaj, że egzamin dojrzałości polega na tym, aby móc spojrzeć na problem z różnych perspektyw. Dlatego też nie ograniczaj się, i wypisz w brudnopisie wszystko co można tu przytoczyć.

Spójrz na przykład poniżej

Argumenty za Argumenty przeciw
1. Jest to ekonomiczne
2. Odstrasza potencjalnych przestępców
3. Człowiek w więzieniu ma zapewnione wyżywienie, nie musi nic robić ani pracować, więc po pewnym czasie przestaje być to kara
1. Nieetyczne
2. Nie mamy prawa decydować o ludzkim życiu
3. A co jeśli karę śmierci dostanie niewinna osoba?

2. Wstęp

We wstępie, musisz wprowadzić temat oraz co będziesz ‚dyskutować’. Jest to element, który sprawia najwięcej problemu przy pisaniu prac, dlatego zawsze polecam swoim uczniom wykorzystanie kilku sprawdzonych sposobów:

 1. zdefiniowania problemu, np: Capital punishment is a process, whereby a person is put to death by the state as punishment for a crime.
 2. zacytowanie myśli lub powiedzenia, np. Someone once said that more people would be alive today if there were a death penalty. This statement seems to be true especially nowadays, due to the number of crimes commited.
 3. postawienie pytania retorycznego, np. Can you imagine the world, where everyone would be afraid of commiting a crime due to the punishment of death penalty?
 4. sformułowanie ogólnego osądu, powszechnie znanego, np. Nowadays, many people claim that the capital punishment should be forbidden.

Oczywiście sposoby te można ze sobą łączyć, żeby stworzyć całkiem zgrabny wstęp, np:

Can you imagine the world, where everyone would be afraid of commiting a crime due to the punishment of death penalty? Capital punishment is a process, whereby a person is put to death by the state as punishment for a crime. Nowadays, many people claim that the capital punishment should be forbidden.

3. Przedstawienie problemu

Jest to ostatnie zdanie wstępu, w którym stwierdzamy że poniżej przedstawimy argumenty zarówno za jak i przeciw. W moim przypadku może to wyglądać tak:  Although capital punishment may seem to be a good solution, there are also some obvious drawbacks involved.

4. Rozwinięcie

Rozwinięcie powinno składać się z dwóch akapitów:

1) Akapit zawierający argumenty za wraz z uzasadnieniem i przykładami (2-3 argumenty)

Spójrz jak może to wyglądać. Postanowiłam zacząć od argumentu:

Keeping serious criminals in prisons for many years is not economical. 

Kolejnym krokiem, jest znalezienie dwóch lub trzech przykładów, które pozwolą nam na uzasadnienie naszej tezy. Uznałam, że kara śmierci jest bardziej ekonomiczna, ponieważ:

 1. Więźniowie siedząc przez 25 lat potrzebują wyżywienia, straży i opieki. Jeśli zostaną poddani karze śmierci – kraj i podatnicy sporo zaoszczędzą.
 2. Dlaczego rodzina osoby zamordowanej przez kryminalistę, ma pośrednio (poprzez płacenie podatków) utrzymywać go do końca życia?

2) Akapit zawierający argumenty przeciw wraz z uzasadnieniem i przykładami (2-3 argumenty)

Ważne: Pamiętaj żeby poprzeć argumenty przykładami, aby nie stracić punktów! Pamiętaj również o tym, aby liczba argumentów za i przeciw była taka sama!
Aby wprowadzać kolejne argumenty, przytaczać przykłady, przyczyny czy też skutki przyda nam się kilka kolejnych wyrażeń:

To begin/start with… Rozpoczynając…
The main advantage/disadvantage of... Główną zaletą/wadą….
It is often suggested/believed that… Sugeruje się/wierzy się, że…
One point of view in favour of… Jednym z argumentów za….
for example/for instance Na przykład…
such as taki jak…
like jak
in particular w szczególności
therefore dlatego też
for this reason z tego powodu
because ponieważ
as jako że
since jako że
on the other hand z drugiej strony
however jednakże
nevertheless niemniej jednak
although mimo że
even though mimo że
despite/in spite of (the fact that) pomimo (faktu że)

5. Podsumowanie

W podsumowaniu, możesz ale nie musisz zająć stanowisko na temat omawianych kwestii. W jednym zdaniu, możesz w skrócie wymienić wspomniane wszystkie argumenty, np. Taking into consideration all the economical, safety and ethical factors, I strongly believe that the capital punishment should be legal in case of serious crimes. Możesz również neutralnie napisać że istnieje wiele argumentów za jak i przeciw.

Zdanie to, możesz poprzedzić jakimś ogólnym stwierdzeniem, typu: Death penalty has always been the matter of concern, and it will probably be forever.

Przydatne będą wam zwroty takie jak:

In conclusion podsumowując
To conclude/to sum up podsumowując
All in all podsumowując
All things considered biorąc pod uwagę wspomniane kwestie
Taking all this into account/consideration biorąc pod uwagę wspomniane kwestie

O czym pamiętać?

 • Pamiętaj, aby zachować układ czterech akapitów – wstęp, rozwinięcie (2 akapity), zakończenie.
 • Pamiętaj o ograniczeniu – 200-250 słów.
 • Postaraj się zastąpić pospolite wyrazy i wyrażenia, tymi bardziej wyszukanymi.
 • Prześledź swoją pracę i sprawdź, czy użyłeś ciekawych struktur językowych, takich jak strona bierna, mowa zależna, inwersja, tryby warunkowe.
 • Śledź na bieżąco wydarzenia na świecie – niewykluczone że któryś z bieżących problemów społecznych, stanie się tematem rozprawki na maturze.

Przykładowe tematy for and against essay:

 • Praca nauczyciela – wady i zalety
 • Likwidacja gimnazjów – blaski i cienie
 • Emigranci w Europie – plusy i minusy.
 • Samochód jako środek transportu – wady i zalety
Chcesz wiedzieć więcej? Może zainteresują Cię moje publikacje!
Z okazji kwartantanny, wszystkie poniższe pdf-y tylko 10 PLN!:)

Dodaj komentarz